Voľby do rady školy 2016

Dňa 26. apríla 2016 sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. V zmysle platnej legislatívy je potrebné voľbami ustanoviť novú radu školy pre nové funkčné obdobie. V jedenásťčlennej rade školy majú dvoch zástupcov pedagogickí zamestnanci, jedného nepedagogickí zamestnanci, štyroch zástupcov zriaďovateľ a štyroch zástupcov rodičia žiakov. Z uvedeného dôvodu sa počas rodičovského združenia, ktoré sa bude konať v utorok 12. apríla 2016, budú konať voľby zástupcov rodičov do rady školy. Kandidátov do rady školy z radov rodičov je možné nominovať do piatka 8. apríla do 16.00 hod. zaslaním mailu na adresu skola@zsjenisejska.sk. V texte mailu je potrebné uviesť: Meno, priezvisko a telefonický kontakt na kandidáta, meno, priezvisko a triedu žiaka, ktorého rodič je nominovaný. Nomináciu môže podať ktorýkoľvek rodič žiaka našej školy. Na základe nominácií bude zostavený volebný lístok s menami kandidátov. Z rodičov, ktorí nebudú kandidovať do rady školy bude zostavená volebná komisia. V úvode rodičovského združenia prebehnú v každej triede voľby do rady školy, pričom každý prítomný rodič môže zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov. Následne volebná komisia zistí uznášaniaschopnosť. Ak bude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási podľa najvyššieho počtu hlasov štyroch zvolených členov rady školy. V prípade rovnosti hlasov na voliteľnom mieste prebehne losovanie. V prípade, že volebná komisia skonštatuje, že volebný lístok si prevzala menej ako nadpolovičná väčšina rodičov, prebehne druhé kolo volieb s rovnakým postupom, pričom v druhom kole už požiadavka na nadpolovičnú účasť rodičov neaplikuje.