Spolupracujeme

www.albi.skwww.albi.skwww.fza.skwww.fza.skwww.frigo.ahoj.skwww.frigo.ahoj.skwww.haliganda.skwww.haliganda.skwww.jazerokosice.skwww.jazerokosice.skwww.kosicekmk.skwww.kosicekmk.skwww.policiasr.skwww.policiasr.skwww.sosna.skwww.sosna.skwww.zivica.skwww.zivica.sk

Spoločnosť Albi participuje na materiálnom vybavení voľnočasovej klubovne. Poskytla nám spoločenské hry, výrazné zľavy na zakúpenie hier a podporu pri organizovaní turnajov a prezentačných aktivít zameraných na moderné spoločenské hry.

Spoločnosť Falck Academy je odborným partnerom pri aktivitách zameraných na bezpečnosť a prvú pomoc. Spolupracuje pri činnosti našich mladých záchranárov, realizuje kurzy prvej pomoci pre učiteľov, rodičov a žiakov, participuje pri osvetových aktivitách pre žiakov aj verejnosť.

Detská organizácia Frigo je partnerom pre mimoškolské aktivity a projekty, participuje na podujatiach školy pre žiakov i verejnosť, zapája školu do rôznych projektov a vlastných aktivít. Dobrovoľníci DO Frigo vedú krúžky pre žiakov školy, organizácia realizovala už deväť ročníkov obľúbených Detských vianočných dielní a iné podujatia.

Občianske združenie a materské centrum Haliganda dáva možnosť žiakom a učiteľom školy zúčastňovať sa rôznych podujatí, zároveň pomáha sprostredkovať stretnutia žiakov s rôznymi zaujímavými ľuďmi formou besied, prednášok a prezentácií.

Mestská časť Košice Nad jazerom spolupracuje s našou školou pri realizácii športových podujatí, umožňuje žiakom školy využívať lanové centrum, multifinkčné ihrisko, priestory kultúrneho strediska, škola získala od mestskej časti aj finančnú podporu na realizáciu aktivít.

Knižnica pre mládež mesta Košice realizuje množstvo aktivít, ktorých sa zúčastňujú aj žiaci našej školy. Besedy so spisovateľmi a o spisovateľoch, odborné a osvetové stretnutia, ale aj možnosť vypožičania kníh pre žiakov a učiteľov do veľkej miery prispieva k záujmu detí o čítanie a knihy.

Policajný zbor SR je partnerom preventívnych a osvetových podujatí spojených s problematikou dopravnej výchovy, užívania drog a iných negatívnych závislostí, šikanovania, kriminality a ďalších problematických oblastí. Zároveň menším žiakom predstavuje úlohy a kompetencie policajného zboru.

Občianske združenie Sosna je odborným partnerom realizácie environmentálneho projektu Príroda, to si aj ty, ktorý bol podporený spoločnosťou U.S.Steel Košice v rámci Grantového programu Kde a ako budeme bývať. Sosna participuje na príprave osvetových letákov k jednotlivým témam, ako aj na realizácii niektorých podujatí.

Centrum ekologickej výchovy Živica participuje na projekte Tradície tradične i netradične podporeného z Grantového programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange. Živica pripravila trojdňový program v Záježovej pre piatakov zapojených do projektu. Zároveň bude partnerom Fair Trade témy v rámci iného projektu.