Superškola pre všetkých

V rármci projektu chceme zabezpečiť zvýšenie atraktívnosti vyučovacieho procesu pre žiakov aj učiteľov a záujem žiakov o získavanie vedomostí a zručností. Zároveň chceme využiť potenciál a vybavenie školy aj pre realizáciu vzdelávacích a osvetových aktivít pre rodičov žiakov, ale aj verejnosť z okolia školy. Počas realizácie projektu zriadime multifunkčnú modernú učebňu, ktorá bude slúžiť počas dopoludnia na vyučovanie odborných predmetov a v popoludňajších hodínách na doučovanie žiakov, realizáciu krúžkov a mimoškolskej činnosti. V rámci projektu zrealizujeme rôzne kurzy pre rodičov, seniorov a verejnosť. Realizovať budeme sériu žiackych odborných prednášok pre žiakov, rodičov a verejnosť.