Informácie zo školskej jedálne

Pokyny pre stravníkov

Skupina Poplatok za 1 obed hmotná núdza
ročníky 1. – 4. 1,01 EUR 0,01 EUR
ročníky 5. – 9. 1,09 EUR 0,09 EUR
zamestnanci 1,19 EUR  

1. PLATBY ZA STRAVU Úhradu za stravné je možné vykonať prostredníctvom poštovej poukážky, ktorú žiaci dostanú okolo 20. dňa v mesiaci, trvalým príkazom v banke, alebo príkazom cez internetbanking na č. účtu 0503897008/5600, konštantný symbol 0179 a v poznámke je potrebné uviesť meno a triedu dieťaťa.Strava musí byť zaplatená mesiac vopred k 2.dňu, to znamená že, za október k 2.10.2011, za november k 2.11.2011 a pod. V prípade, že stravné nebude uhradené do 10. dňa v mesiaci, stravníkovi bude zablokovaný čipový kľúč. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte administratívnu pracovníčku školskej jedálne. Ak dieťa pre neprítomnosť nedostane šek alebo ho stratí je povinné prísť si vypýtať nový. Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam, žiadame stravníkov o včasné uhrádzanie stravného. Nakoľko úhrada stravy formou šekov je zdĺhavá, odporúčame rodičom zadať si vo svojej banke trvalý príkaz ku 25. dňu v mesiaci. Platba na nasledujúci mesiac tak bude uhradená včas. Odporúčaná mesačná platba je pre žiakov I. stupňa 22,00 Eur II.stupňa 24,– Eur. Ak platíte poštovou poukážkou koncom mesiaca je potrebné poskytnúť k nahliadnutiu doklad o zaplatení, keďže spracovanie poštou môže trvať aj týždeň. Od tohto školského roka ak nebudeme platbu evidovať včas , čipový systém automaticky zablokuje odber stravy dieťaťu. Čipový kľúč bude opätovne aktivovaný až po predložení dokladu o zaplatení. Bližšie informácie v prípade nejasností poskytneme v kancelárii pri ŠJ alebo mailom na sjjenisejska@gmail.com.

2. ODHLASOVANIE A PRIHLASOVANIE Na stravu je každý stravník povinný sa prihlásiť a tiež odhlásiť minimálne 24 hodín vopred. Vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 8.00 hod. ráno. Žiadame rodičov, aby si odhlásenie stravy najmä pri plánovaných vyšetreniach u lekárov alebo ciest nenechávali na poslednú chvíľu. Vyhnete sa tak problémom dovolať sa k nám najmä v ranných hodinách, keď je telefónna linka sústavne vyťažená. Z tohto dôvodu Vás aj prosíme o ohľaduplnosť k rodičom, ktorých dieťa náhle ochorelo a nemali možnosť odhlásiť ho vopred. Odhlásenie je možné urobiť osobne v kancelárii pri ŠJ, písomne, prostredníctvom internetovej žiackej knižky, alebo telefonicky na t. č. 6741163 (nie mailom ani zanechaním odkazu na záznamníku!). Je potrebné sa odhlásiť v školskej jedálni, nie u vyučujúcich. Pri účasti na skupinových akciách (výlety, exkurzie, školy v prírode) odhlasuje žiaka zo stravy rodič, nie učiteľ. Neodhlásená strava prepadá. Aj tu zdôrazňujeme, že je potrebné odhlásiť sa minimálne deň vopred. Vydanie obeda do obedára alebo inej nádoby nie je z hygienických dôvodov možné.

Prihlásenie na stravu je platné jeden školský rok. Rodič je povinný prihlásiť dieťa na stravu vždy v septembri ešte pred vydaním prvej stravy.

3. ČIPOVÉ KĽÚČE V našej školskej jedálni je zavedený elektronický systém odoberania stravy prostredníctvom čipových kľúčov. Žiaci si môžu zakúpiť čipový kľúč u administratívnej pracovníčky v kancelárii pri ŠJ za 5 Eur. Pri prihlásení sa na stravu a vyplatení stravného sa aktivuje činnosť kľúča a stravník môže odoberať stravu tak, že pri výdajovom okienku priloží kľúč ku snímaču. V prípade straty je potrebné zakúpiť si nový čipový kľúč. Bez čipového kľúča odber stravy nie je možný. Ak žiak zabudol svoj čipový kľúč, je povinný to nahlásiť administratívnej pracovníčke do 11.00. V opačnom prípade mu bude obed vydaný až po 13.30 hodine. Oznamujeme stravníkom, že pre nedostatok záujmu nebudeme poskytovať diétne stravovanie v našej školskej jedálni.