Špeciálny pedagóg

Školským špeciálnym pedagógom je
Mgr. Marianna Patlevičová

kontakt: specped@zsjenisejska.sk

Školský špeciálny pedagóg poskytuje špeciálno-pedagogický servis žiakom:

 • so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
 • začleneným žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov /s úpravou učebných osnov, alebo bez úpravy učebných osnov/
 • žiakom zdravotne oslabeným/ sluchovo, zrakovo znevýhodneným, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom/
 • žiakom s intelektovým nadaním

Činnosť školského špeciálneho pedagóga je zameraná predovšetkým na tieto oblasti:

 1. Práca so žiakmi- individuálne špeciálnopeda­gogické cvičenia zamerané na reedukáciu vývinových porúch učenia , zvýšená starostlivosť o deti so zdravotnými problémami, depistáž, krúžková činnosť.
 2. Spolupráca s rodičmi- individuálne konzultácie, rady a informácie rodičom, spoločná tvorba individuálnych výchovno- vzdelávacích programov.
 3. Spolupráca s učiteľmi – systematické pozorovanie a diagnostika problémových a zaostávajúcich žiakov , kooperatívne vyučovanie, tvorba individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.
 4. Spolupráca s poradenskými zariadeniami, s odbornými lekármi, osvetová činnosť.

Školským špeciálnym pedagógom je
Mgr. Marianna Patlevičová

kontakt: specped@zsjenisejska.sk

Pár rád pre rodičov:

Ak výsledky Vášho dieťaťa v škole nezodpovedajú spoločne vynaloženej námahe aj keď sa každodenne s dieťaťom pripravujete na vyučovanie. Ak máte pocit, že sa niečo deje, je vhodné osloviť školského špeciálneho pedagóga, alebo triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spoločnom postupe.

Tí Vás nasmerujú na odbornú pomoc do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde zdiagnostikujú Vaše dieťa, určia jeho silné a slabé stránky, stanovia diagnózu (pomenujú problém), navrhnú optimálne postupy, adekvátnu terapiu a reedukáciu.

Je možné, že výsledkom diagnostického procesu bude záver, že vaše dieťa trpí práve špecifickou vývinovou poruchou učenia.

Špecifické vývinové poruchy učenia:

 • vývinová porucha čítania – dyslexia
 • vývinové poruchy písania – dysgrafia, dysortografia
 • vývinová porucha počítania – dyskalkúlia

Klasifikácie chorôb podľa medzinárodnej zdravotníckej organizácie(MKCH 10):

 • F 81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností
 • F 81.0 Špecifická vývinová porucha čítania
 • F 81.1 Špecifická vývinová porucha písania
 • F 81.2 Špecifická vývinová porucha aritmetických schopností
 • F 81.3 Zmiešaná porucha školských schopností

Pre Vaše dieťa je dôležité: aby ste začali spolupracovať so školou a snažili sa o jeho úspešné napredovanie, pretože škola vytvára primerané podmienky rešpektovaním a uplatňovaním aktuálne platnej legislatívy.

Stanovením diagnózy v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa Vaše dieťa vo vyučovacom procese stáva žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vyžaduje individuálny prístup, zmenu (modifikáciu) foriem, rozsahu a v závažných prípadoch aj obsah vzdelávania. Potom podľa druhu a stupňa poruchy (jej charakter určuje špeciálno-pedagogické vyšetrenie) zabezpečuje škola starostlivosť – výchovu a vzdelávanie – aj formou školskej integrácie, teda začlenením žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a vytvorením podmienok prostredníctvom individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu.

Pár rád pre učiteľov:

Zaujímavá publikácia
http://www.orbispictus.sk/…diky/83.php3?…

Niečo o dyskalkúlii
http://dyskalkulie.webgarden.cz/pracovni-listy

Množstvo pracovných listov a didaktických hier
http://projekty.zsmieru.sk/…rhlasok.html

Ponúkam Vám niekoľko odkazov na zaujímavé hry a aktivity pre žiakov
V tejto metodike nájdete zaujímavé nápady ako riešiť aktuálne problémy triedy, návody na upokojujúce aktivity a hry, tiež mnoho zaujímavých metód osobnostnej a sociálnej výchovy.
http://www.odyssea.cz/…e_hodiny.pdf

Tento odkaz ponúka ďalšie hry na zvládanie agresivity a nepokoja:
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/…listy/Ar.asp?…

Niečo o psychohygiene pre učiteľov:
http://www.prevko.cz/…0ucitele.pdf

Ako zlepšiť vzťahy v triede
http://www.odyssea.cz/…tupen_zs.pdf