Výchovný poradca

Školským výchovným poradcom je: Mgr. Stanislav Smolko

Konzultačné hodiny: každý utorok od14:00 do 15:30 / na konzultácie sa objednať minimálne deň vopred

Telefón: +421911595093

Kontakt: vychpor@zsjenisejska.sk

Základné oblasti poradenstva:

1. Osobnostný vývin: žiak má problémy sám so sebou, je neistý, málo sebavedomý, iní žiaci ho využívajú je nekomunikatívny trémista nevie si nájsť miesto v kolektíve

2. Vzdelávací vývin: prospechovo slabí žiaci žiaci s poruchami učenia s poruchami správania nadaní žiaci

3. Profesijná a kariérna oblasť : – poradenstvo pri výbere profesie prehľad možností štúdia na stredných školách

Odkazy:
Pre všetkých:
http://www.kosice.sk
http://www.skolakosice.sk
http://www.statpedu.sk
• http://www.minedu.sk

Pre rodičov aj pedagógov: legislatíva ku žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami a ku integrácii
http://www.minedu.sk
• http://www.statpedu.sk

Prevencia šikanovania:
http://www.prevenciasikanovania.sk

Časopis o deťoch mladšieho školského veku:
•  http://www.dieta.sk

Pomoc deťom so špecifickými poruchami učenia a správania:
http://www.predys.szm.sk
http://pistalka.proxia.sk
• http://www.displus.sk